2015. december 21., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Megpróbáltatások a családban

2015. 12. 21.
Irgalmasság órájában a töviskoronát viselő Jézus leült mellém, és azt mondta: „Azokban a családokban, ahol szenvedés van, ott Én jelen vagyok. Személyesen akarok gyermekeim közelében lenni, hogy megerősítsem őket és erőt adjak nekik fizikai, lelki küzdelmeikhez. Ne csodálkozzatok azon, hogy szeretteitek ellenetek fordulnak, és fájdalmat okoznak nektek, hiszen a sátán ismeri gyengeségeiteket és azt, ami szívetekhez a legközelebb áll. Lássatok tisztán, és leplezzétek le a sátánt, aki szeretteiteket gonoszsága eszközeként használja fel azért, hogy titeket megtörjön! Amikor szeretteitek támadnak titeket, akkor gyakran megfeledkeztek arról, hogy ki is van mögöttük. Sokszor kifordultok önmagatokból, és nekiestek családtagjaitoknak. Éppen ezt akarja elérni a gonosz, hogy olyanná változzatok, mint amilyen ő maga. Problémáitokat naponta Elém helyezitek, és azt várjátok, hogy mielőbb megszűnjön családotokban a konfliktus és az érzelmi eltávolodás. Gyermekeim, sokan kérdezitek Tőlem, hogy mi a megoldás? A válaszom az, hogy ti magatok vagytok a megoldás. Mindenkinek kötelessége törekedni a jóra, és a szeretet gyakorolni a Földön, hiszen erre kaptatok meghívást Atyámtól, aki örökké szeret titeket. Miután megtértetek, megkaptátok a kegyelmet, hogy hordozzátok keresztjeiteket és törekedjetek megváltozni. Az engesztelő hivatás célja nemcsak az, hogy másokat üdvözítsetek. Aki igazi engesztelő akar lenni, az a rossz szokásait elhagyja, hogy helyette a jót cselekedje. Én mellettetek vagyok minden jó és rossz pillanatban, és tekintetem előtt vannak életkörülményeitek. Sokan elveszítik a reményt, hogy családtagjaik vajon megtérnek-e valaha. Ha a szentek lehetetlennek tartották volna házastársuk, és gyermekeik megtérését, akkor Atyám vajon megadta volna-e számukra a megtérés kegyelmét? Ők mind hittek abban, hogy Istennek minden lehetséges. Bíztak Istenben, hogy meghallgatja imáikat és nem hagyja magukra őket. A szentek megtanulták elviselni és eltűrni a szenvedést. Elfogadták a rosszat, mert az Én áldozatom erőt adott számukra. Gyermekeim, reménytelennek érzitek helyzeteteket, mert tehetetlennek hiszitek magatokat, miközben az évek folyamatosan eltelnek, és nem történik változás. Hitükben sokan meginogtak, ti ne kövessétek az ő példájukat. Ha szilárdan hisztek, és ti magatok is törekedtek változni, a változás hamarabb beköszönt hozzátok, mint ahogyan azt el mernétek képzelni. Szeretetem késztet Engem, hogy felhívjam figyelmetek felelősségetekre és hivatásotok betöltésére. Legyetek kitartóak, és ne engedjétek, hogy a gonosz lélek szétválassza családotokat! Családtagjaitok nem tudják, hogy mit cselekszenek, amikor szembe fordulnak veletek! Bocsássatok meg nekik, ahogyan Én is megbocsátok nektek. Buzdítalak titeket arra, hogy csenddel, imával és böjttel harcoljatok szeretteitekért, ne pedig viaskodással! Ha Én a pusztában így cselekedtem volna az ördöggel szemben, küldetésem vereséget és nem győzelmet jelentett volna. Engedjétek, hogy képmásomra formáljalak benneteket, hogy örömmel tudjátok hordozni a keresztet, és nem teherként, mintha az nem a boldogságotokhoz vezetne. Megáldalak titeket a szenvedés elfogadásának lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1022-megprobaltatasok-a-csaladban

2015. december 20., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Ítélkezés és tisztánlátás

2015. 12. 20.
Kedveseim, fontos, hogy megkülönböztessétek az ítélkezést a tisztánlátás érdekében való megítélésétől. Az ítélkezés egyedül Isten kezében van. Ő az, aki ismeri szándékainkat és cselekedeteinket meg fogja ítélni. De az egyedül az Ő hatáskörébe tartozik. A keresztény ember nem hunyhatja be szemét a negatív dolgok láttán. Ezért meg kell különböztetnie, hogy mikor, kinek és hogyan kell ezeket szóvá tennie. Vannak olyan események, amelyek kimenetelét befolyásolhatjuk, ha nem hunyászkodunk meg. Ilyen, amikor valakit figyelmeztetni kell a tettei miatt. De vannak olyan folyamatok is, amiket közvetlenül ugyan nem befolyásolhatunk, de imáinkkal igen. Ami a legfontosabb, hogy szíveteket tartsátok tisztán az ítélkezés bűnétől, inkább lássátok meg a saját negatív elhajlásaitokat. Törekedjetek a helyes felismerésre!
Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/1042-itelkezes-es-tisztanlatas

2015. december 19., szombat

Adventi dalok (Karácsonyi mesék)

Ti várjátok már a Karácsonyt? Bontogatjátok az adventi naptáratokat minden nap? Íme, néhány kedves rajzfilm és dal, amely biztosan előidézi a karácsonyi hangulatot számotokra! :)

2015. december 11., péntek

Adventi gondolatok – Az én hitem

A téli szeretet ünnepek közeledtével a legtöbb ember átáll „hívő keresztény” üzemmódba.
Igen durva, profán ez a kijelentés, és előre bocsájtom, hogy nem szándékom senki hitét, meggyőződését kétségbe vonni, megkérdőjelezni, és még kevésbé sértő lenni bárki hitével szemben.
Nem tudom van-e ilyen felmérés, de mint fentebb említettem én úgy észleltem (és meggyőződésem, hogy nem csak én), hogy az évnek ennek az időszakában spirituálisabbá válunk mint egyébként.
Az Advent „a várakozás időszaka” az egyetemes keresztény hit szerint. Ez az az időszak amely megelőzi Krisztus születését… mondjuk mi keresztények. Ha eddig nem is voltunk a legjobbak és elmulasztottunk egyes dolgokat, belépve az advent időszakába mindannyian megpróbálunk jobbakká válni, és várunk valamire, például a „megtisztulásra”.
advent1
Mert hát „bűnben fogattatunk…” szól a keresztény tanítás, és most megpróbálom megfogalmazni miben hiszek én. Azaz mi az én hitem?
Úgy fogalmaznék, hogy „a református keresztyén egyház tagja vagyok”. Ám ezzel körülbelül ennyi az amiben hasonlítok a többi emberhez, aki bármelyik keresztény egyház tajának mondja magát.
Hiszem, hogy van egy mindennél és mindenkinél nagyobb erő, amelyben egyesek a Krisna és Buddhizmus Isteneit, a Muszlimok Allahot, más vallások meg más Istenségeket tisztelnek. Mi keresztények egyszerűen úgy emlegetjük őt, mint „az Úr” vagy „a mi Istenünk”.
Sokszor halljuk istentiszteleteken, hogy „szeresd felebarátodat mint önmagadat… …és szeresd az Úrat”, ugyanakkor a Biblia azt írja, hogy „az Úr lelke van minden földi teremtményben”, és ez által minden emberben is, és bármennyire is rosszakká váltunk a „bűnbeesés” után, mégis Isten ott van minden emberben. Így hát első sorban egymást kell szeressük mi emberek, és egymáshoz kell jók legyünk. Ezáltal mutatjuk ki szeretetünket az „Úr” felé, és ez által szeretjük őt. Ezt hiszem és vallom én!
advent4
Míg a modern tudományos felfogásom azt sugallja, hogy a Bibliát is emberek írták. Sőt átírták, lefordították, és most már bizonyított tény, hogy sok eredeti rész nem került bele a Szentírásba. És mégis van benne valami… misztikus még számomra is.
Sok vérengzést elkövettek már „keresztények” az olyan „szentemberek” buzdítására, akik a Bibliát a fejük fölé tartva és egy-egy kiragadod szövegrészre hivatkozva kérték ezt. Ugyanakkor én olvastam a Bibliát és sehol sem láttam, hogy azt kérné tőlünk, hogy eltiporjuk, megöljük azt, aki nem osztja hitünket vallásunkat, vagy akár elvünket.
A különböző emberek, lelkészek, hittanítók magyarázzák különféleképpen, ki-ki a maga módján, többségükben jó szándékkal, de sajnos akad néhány „hamis próféta” is, akik konfliktusokat, rosszabb esetben véres háborúkat szítanak az emberek vak hitére alapozva.

Ugyanezt látjuk napjainkban, amikor egyes radikális iszlám vallási vezetők „dzsihádot” (szent háborút) hirdettek a nyugati, keresztény kultúrák, emberek ellen. Ennek egy tragikus példája az, ami nemrég történt Párizsban, és még sajnos számos ilyen terror akció volt az elmúlt időszakban.
Ezt azonban nem kell az iszlám vallás rovására írni, mint ahogy a keresztes háborúkat, inkvizíciókat, és más úgynevezett keresztények által elkövetett vérengzéseket sem kell az egész kereszténység rovására írni.
Hiszem, hogy meg kell tanulnunk, megismerni, értékelni, és szeretni egymást mi emberek mindannyian. Elfogadni egymás hibáit, és nem felróni azokat, hanem tehetségünk szerint segíteni egymásnak jobb embernek lenni. Hitem szerint ezzel kerülünk majd közelebb Istenhez.
Ez az a jó amire én várok, így az advent időszakában.

2015. december 7., hétfő

Ajándékok, amik nem kerülnek pénzbe...

Évek óta ez az ünnep,
Minden naptól szebbnek tűnhet.
Tiszta szívből azt kívánom,
Legyen békés a Karácsony!
E bábeli zűrzavarban,
Imádkozzunk, csendben, halkan!
Isten, velünk van a bajban!
Mindenfelé itt a földön,
Fegyver hangja ne dörögjön!
Hó csillogjon fenyőágon,
Béke legyen a világon!
Isten ujja érint szíven,
Áhítat lesz mindenkiben,
A sok fegyver csendben pihen.
Légy hát velünk égi gyermek,
Őrizd fényét az ünnepnek!
Őrizd szívünknek reményét,
Adjál áldást, adjál békét! Ámen.
ÁLDOTT ,BÉKÉS ÜNNEPET KÍVÁNOK MINDENKINEK!

Zene:It Came Upon a Midnight ClearAnna Maria Mendieta

2015. december 5., szombat

Adventi ének

,, Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését." 1Kor 1,7. ,, Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését."Tit 2,13 ,, Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat." Zsolt 40,2. Zene:(The first Noel-5027-DNCe-soundtrax - Oscar Espinosa

2015. december 4., péntek

Advent alatt ti földön él ő emberek Kongassátok az elhallgatott szíveket, Legyen csengés-bongás a föld terén át, Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát!

1 Advent alatt ti földön él ő emberek Kongassátok az elhallgatott szíveket, Legyen csengés-bongás a föld terén át, Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát! Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen, Az ég fényl ő csillagképében megjelen, Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, S az égi fény jelzi: megérkezett!
2 Adventi hírnök: friss fenyőág, Lobog az első gyertyaláng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. Ujjong a szívünk, dalra gyúl, Nincs már messze az Úr!
3 Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj, lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye! Te érkezel Atyádtól Mennybéli palotádból, Hogy itt megvívj miértünk, És légy mi pajzsunk, vértünk.
4 Ím, készen vár a jászol, A szív többé nem gyászol, Az éjszaka világos, Az ösvény barátságos. Ó, szállj közénk, Királyunk! Íme, eléd kiállunk: A sötétség elmúljon, A hit fénye ragyogjon!
5 Magasztal, URam, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az ÚR hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökkévaló ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az ÚR minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az ÚRnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Megtartja az ÚR mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az ÚR dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké! Zsolt 145
6 MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA.
7 1.Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hadd szabaduljon Izrael! Ím, fogságból kél sóhaja, Mert távol Isten szent Fia. Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!
8 Ó, jöjj el, Jessze vesszeje, Ne ártson sátán ereje! Mentsd meg pokoltól népedet, Hogy dicsérhessen tégedet! Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!
13 Szép napot! Figyelj, mert hozzád is szól!!