2013. december 23., hétfő

Advent 4. vasárnapja Advent két szálon fut: várakozunk a Messiás születésének a minden évben való megünneplésére, és próbálunk felkészülni a lelkünkben.

3 Advent két szálon fut: várakozunk a Messiás születésének a minden évben való megünneplésére, és próbálunk felkészülni a lelkünkben megszület ő Isten kapcsolat ajándékára.
4 Szeretnénk megérteni azt, ami felfoghatatlan: az Isten, emberi testet vett fel, hogy egy lehessen közülünk.
5 Mivel az emberi értelem egy ponton cs ő döt mond ennek az igazságnak a megértésében, azért olyan könny ű, és tetszet ő s divat a karácsonyt elbagatellizálni. Miszerint: a szeretet ünnepe, a család ünnepe, az ajándékozás ünnepe stb.
6 Nem elégedhetünk meg ezekkel a magyarázatokkal, melyek egyetlen nap hangulatára silányítják az életünk értelmét meghatározó eseményt.
7 Jézus emberként akart közénk jönni, felhasználva a mi világunk teljes valóságát, annak lehet ő ségeit, és korlátait.
8 Édesanyát választott, egy egyszer ű lányt, akir ő l a környezetén kívül senki sem tudott. Azt mondhatnánk, ismeretlen volt.
9 Mária el volt jegyezve egy szintén ismeretlen emberrel, Józseffel. Semmi rendkívüli nem volt az életükben. Az Isten nem szereti a rendkívüli dolgokat.
10 József nem érti a születend ő gyermek eredetét. Másnak természetes, hogy József az apja, hiszen a jegyesek már együtt élhettek a törvény szerint.
11 „József igaz ember volt,” - mondja a Szentírás. Ő alkalmas arra, hogy befogadja az isteni titkot.
12 Isten akkor, és annak nyilatkoztatja ki magát, aki felkészült az isteni dimenzió befogadására.
13 József nem érti a helyzetet, de megmarad igaz embernek, aki nem a törvény szigorát, hanem az embert, Máriát nézi, ő t menti. Titokban akarja elbocsátani.
14 És ekkor megérti, hogy a gyermek Istent ő l van, az ő si ígéret most teljesedik be. „Íme a sz ű z fogan, és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni. Iz 7,14
15 Emmánuel, azt jelenti: velünk az Isten. Velünk van az Isten fizikailag, mert emberré lett, de azt is jelenti, hogy velünk van, nekünk szurkol, a mi pártunkon áll.
16 Végtelenül nehéz ezt elhinni a hétköznapokban, különösen a határhelyzetekben, amikor minden ellene szól ennek az igazságnak: a szegénység, a betegség, a csalódottság, a gyász stb.
17 Ő nem csodát akart tenni, hogy életünk varázsütésre gondtalan legyen, hanem egy akart lenni velünk.
18 Végig járta az élet útját, a mi utunkat, hogy belülr ő l alakítsa át a gondolkodásunkat, hogy benne legyen minden döntésünkben, és velünk legyen a legnehezebb pillanatokban.
19 Nem megváltoztatni jött az életünket, hanem megszentelni!
20 A Szentírás tanulsága szerint mindazok, akik beengedték az életükbe Jézust, megváltozott az életük: az apostolok, a tanítványok, a megtér ő b ű nösök.
21 Az élet igazi csodái állnak el ő ttünk: Péter, Zakeus, Máté, Magdolna, a szamariai asszony stb.
22 Hús-vér emberek voltak, vaskos hibákkal, olykor komoly b ű nökkel, egy dologban különböztek az átlag embert ő l, nem érezték jól magukat a b ő rükben.
23 Rátalálni az Istenre, csak elégtelenségünk elfogadása után lehetséges. Ha felismerjük, hogy rászorulunk a megváltásra.
24 Ezért a pásztorok az els ő tanúi az Istengyermek születésének, mert hitetlenkedés és értelmetlen eszmefuttatások helyett, leborulnak a gyermek el ő tt. Nem botránkoznak meg, hanem imádják.
25 A Gyermek megszületik az én hitemt ő l függetlenül, dehogy nekem megszületik-e, az t ő lem függ.
26 Az ég kitárul karácsony éjjel, és az Újszülött felém is kinyújtja a kezét, hív és vár, mert meg akar ajándékozni önmagával.
27 Az ajándék maga az élet. Az élet amely el nem múlik, és ami örökre megmarad. Minden elmúlhat, de a karácsonykor világunkba lép ő életet semmi nem tudja kioltani.

2013. december 17., kedd

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Karácsony mások számára

Kedveseim, készítsétek szíveteket üdvözítő Urunk eljövetelére! Ne csak szeretteitekre gondoljatok, amikor ajándékoztok, hanem tegyetek jót azokért is, akik nem szeretnek, akik nem tartanak semmire benneteket! Örvendeztessétek meg a magányosok, a magatehetetlenek szívét azzal, hogy meglátogatjátok őket, de máskor se feledkezzetek meg róluk! Isten jóságát rajtatok keresztül fogják megismerni az emberek. Legyen mindenkihez jó szavatok, még azokhoz is, akik visszautasítják közeledéseteket! Mindent ajánljatok fel a Szentháromságnak, és akkor a kegyelem őket is érinteni fogja! Leginkább lelketeket készítsétek, hogy készséges szívet találjon bennetek! Mindent úgy éljetek át, mintha most lennétek először a betlehemi barlangistállóban!
2013.12. 17. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-34-54

2013. december 16., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Karácsony a szívünkben

Kedveseim, várjátok és vágyódjatok nagyon szent Karácsony eljövetelére, a mi Urunk, Jézus Krisztus születése napjának méltó megünneplésére. A betlehemi barlang istálló nyújtson számotokra lélekben megújulást! Álljatok a kis Jézus jászolánál, és virrasztva, engesztelve hozzatok meg minden áldozatot a világ megmentéséért. Hulljatok térdre és boruljatok le Isten szent színe előtt, ne kívánkozzatok e szent jelenléttől elszakadni. Újuljatok meg lélekben egészen, és hagyjátok, hogy üdvözítő Istenünk szent fényessége beragyogja egész szíveteket! Örüljetek a megváltás örömhírének és éljetek vele és egymással boldog egységben!

2013.12. 16. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-30-16

2013. december 15., vasárnap

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

Készüljetek! Az antikrisztus egy időre átveszi a hatalmat, de ez csak a látszat. Az igazi hatalom mindig is az Én kezemben marad, mert Én élek a lelkekben, Én erősítem és pártfogolom őket. Én vagyok védőpajzsuk, erejük és hűségük. Az Én kegyelmem és irgalmas szeretetem öleli át őket. Enyéim az Én irgalmas Szívemben vannak elrejtve, ahová nem jut el a gonosz, és semmi hatalma nem lehet fölöttük.
Csak annyit kérek tőletek, hogy tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Bízzatok Bennem, hogy ha meghaltok, akkor kaptok Tőlem örök életet. Ne féljetek a fenyegetésektől! Sokkal inkább rettegjetek a pokol tüzétől, amely azokra vár, akik hűtlenül elhagynak Engem, örök életük Szerzőjét, Aki a Véremet ontottam értük a keresztfán. Ti soha ne hódoljatok be az antikrisztusnak, aki imádatni fogja magát, és tévtanokkal szórja tele a világot. Vegyetek példát az ószövetségi szentekről! Sidrákról, Misákról és Abdenágóról, akik inkább választották a tüzes kemencét, ahol meghalhattak volna, mint hogy leboruljanak az emberkéz alkotta bálvány előtt. Én pedig hűségükért csodával jutalmaztam meg őket. Sértetlenül kerültek ki a tüzes kemencéből, és a csoda miatt a király is elismerte, hogy Én vagyok az egyedüli Isten, Aki méltó az imádásra, a tiszteletre és a szeretetre (Dániel 3, 13-97). A ti hűségeteket is megjutalmazom. Országomban örök boldog életet kaptok, és ujjongani fogtok mindörökké. Akkor majd ragyogni fogtok, mint a csillagok, mert hűségeteknek és szereteteteknek ez lesz a jutalma. Készüljetek! Már most imádkozzatok a jó halál, és a végső állhatatosság kegyelméért, mert az idő közel van.

A szeretet áldozat. Áldozat nélkül nincs szeretet. Ma összekeverik az önzést a szeretettel, pedig ez a szeretet megcsúfolása. Ti mindenben vegyetek példát Rólam és Édesanyámról! Minden élethelyzetben tegyétek fel magatokban a kérdést: az én helyemben Jézus és Mária hogyan döntenének? Mindig a szeretet álljon az első helyen! Tegyetek jót mindenkivel, elsősorban hittestvéreitekkel! Mindig a család álljon az első helyen! Ez az állapotbeli kötelesség. Ez a szűk ösvény, amely az életre visz.
Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Most olyan idők következnek, amikor különösen fontos az összefogás és a szeretet gyakorlása, egymás megsegítése. Ne gyűjtsetek házat házra! Minden itt marad. Fölöslegetekből inkább adjatok a rászorulóknak! Az ítéletkor ennek fogtok a legjobban örülni. Amit a kicsinyek közül egynek adtatok, Nekem adtátok. Mondom nektek: aki gyakorolta az irgalmasságot, az ugyanazt fogja megtapasztalni Részemről. De aki részvétlen, és nem segítőkész, annak Én sem irgalmazok. Vigyázzatok! Éljetek szüntelen készenlétben! Legyetek egymáshoz jószívűek és segítőkészek! Engem pedig úgy szeressetek, hogy bármikor az életeteket tudjátok adni Értem. Az idő közel. Hamarosan üldözni fognak benneteket. Ne féljetek! Jöjjetek Hozzám! Meneküljetek irgalmas Szívembe! Szívem biztos menedék mindazoknak, akik ezt választják. Szívem az örök élet lakhelye itt a földön, és a mennyben is. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Ima a Szentlélek által a betegekért: „Jézusom, Te minden betegséget meggyógyítottál. De előbb a lelket gyógyítottad, csak utána a testet. Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Amikor meggyógyítottál egy beteget, ezt mondtad: „Legyen neked a te hited szerint!” Názáretben csak néhány beteget tudtál meggyógyítani, mert nem hittek Benned.
Jézusom! Kérjük Tőled a hit kegyelmét! Kérlek, adj nekünk hegyeket mozgató, erős hitet! Hisszük, hogy Te Mindenható vagy, Aki lecsillapítottad a tengert, jártál a vízen, megszaporítottad a kenyeret és a halat, halottakat támasztottál fel, és kiűzted az ördögöket. Hisszük, hogy ezt ma is meg tudod tenni. Ezzel az erős hittel kérünk, hogy gyógyítsd meg betegeinket. Gyógyítsd meg a lelküket, hogy hitre térjenek, és mindenekfölött szeressenek Téged, és aztán, ha akarod, gyógyítsd meg a testüket is, hogy szolgáljanak Téged felebarátaikban. De ha elérkezettnek találod az időt, hogy kiszólítsd őket ebből a világból, kérlek, add meg nekik a végső állhatatosság és a jó halál kegyelmét. Mert nem az a fontos, hogy itt meddig élünk, hanem az, hogy elnyerjük az örök életet. Te mindenkit akkor szólítasz ki ebből az árnyékvilágból, amikor a legalkalmasabbnak tartod arra, hogy üdvözítsed. Ezért kérlek, add meg a békét minden elhunyt hozzátartozójának. Ámen.”

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

2 Jánvári Petra 6. o Kovács Máté 6. o Az öröm vasárnapja kiemelkedik a többi közül, mivel Advent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, az öröm szimbóluma A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár három gyertya lángjai, arra gondolhatunk, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága és szabadulást hozott mindannyiunknak.
3 „A karácsonyi játékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek.
De a szeretet ajándéka megmarad.” Kovács Roxána Kiara 6. o Napjainkban vallási ünnepünk a fogyasztói társadalom ünnepévé vált. A külső hatások ellenére próbáljuk felfedezni a Karácsony igazi értelmét, az önzetlen, alázatos szeretet ünnepét. Kertész Péter 6. o
4 Páll Diána 6. o Ragó Zsanett 6. o
Fürge lábunk már gyakran görcsbe fáradt. Szívünk vágya mind, mind szerteáradt. Üresen, szegényen tétován meg-megállunk és remegő szívvel Rád Uram tovább várunk. Jöjj, ó jöjj el Te Drága, isteni gyermek. Úr és nagy Király, hozz vigaszt a szíveknek Hadd zengjünk hálaimát a földön itt lent Hogy égi módon teljesült e földi ádvent. Örök Advent Suhan a perc, múlik minden röpke óra, Ébren emlékezünk rosszra, szépre és a jóra. A múló idő tova – tűnő, véges útján járunk, Alig vesszük észre, valamire egyre várunk. Pedig annyi szín köti itt a figyelmünk, Annyi jel mutatja, merre kell útra kelnünk. Annyi kedves hívás ébreszgeti álmunk, Páll Diána 6. o Ragó Zsanett 6. o
5 Adventi hírnök: friss fenyőág, Lobog már három gyertyaláng
Adventi hírnök: friss fenyőág, Lobog már három gyertyaláng! Múlnak az évek, életünk száll, De utunk végén Jézus vár! Ujjong a szívünk, dalra gyúl, Nincs már messze az Úr! Severnyák Tibor 6. o Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássuk, Hol, hogyan keressük igaz boldogságunk. E harmadik gyertya serkent, buzdít minket, Hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket. Cziva Réka (6. o)

2013. december 12., csütörtök

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Megalapozott adventi előkészület

Kedveseim, legyen ádventi készületetek megalapozott. Vagyis mélyüljetek el a tanításban, melyek a próféták általi üzenetként érkeznek hozzátok. Ne hanyagoljátok el a róluk való elmélkedést, mert csak akkor fog a tanítás bennetek gyökeret verni. Engesztelődjetek ki szívből egymással, és engedjétek, hogy szívetekből eltűnjön minden, ami nem az Úr akarata szerinti való. Csöndesedjetek el még akkor is, ha a világ zaja egyre jobban felerősödik. Jézus békéje járjon át benneteket és maradjatok meg benne! Engedjétek meg a Szentháromságnak, hogy cselekedjen bennetek! Ó, mekkora erőt jelent számotokra, amikor engedelmes szolgák vagytok.
2013.12. 12. Anna Terézia

Mit tegyünk a karácsonyi kiégés ellen?

A modern embert a karácsonyi ünnepek során gyakran tölti el csüggedés, néha levertség. Ez annak következményeként alakulhat ki, ahogyan megéljük az ünnepet. A keleti egyházban a hívők ünnep előtti böjttel készülnek fel a karácsonyi öröm befogadására. Ők a fogyasztásra önmegtartóztatással, a túlköltekezésre jótékonysággal válaszolnak.
Az ünnep előtt a modern ember alapállapota az ujjongás, a várakozó öröm, a pezsgés, lendület, pörgés. Amikor azonban eljön az ünnep pillanata, a megelőző eufóriával éles ellentétben sokakon eluralkodik a magány és az üresség keserűsége. Vannak, akik becsapottnak, csalódottnak érzik magukat. Az ünnepi asztalnál a különleges ételek és lélekben az adósságok terhei alatt görnyedeznek.
Ha megváltoztatjuk az ünneplésünk módját, teljesen más eredményt érhetünk el, erre ad példát a keleti egyház, bemutatva ünneplésük módját. A böjttel egybekötött felkészülés gyógyír lehet a karácsonyi csüggedésre, abban segít minket, hogy újra rátaláljunk erre a reményre.
Krisztus születése örömöt és reményt hozott a sötétségben élők számára. Advent a Krisztus megtestesülése előtti időszakot idézi fel, amikor még mi emberek elveszettek, Istentől elszakítottak voltunk. Ebben az időszakban a keleti keresztények ünnepélyes hathetes karácsonyi böjtöt tartanak. Ez a böjt olyan spirituális felkészülés lehetőségét nyújtja, mely segít feldolgozni veszteségeinket, elviselni a szomorúságot, táplálni a lelkünket, és végül megtapasztalni az örömöt karácsony napján.
A böjt legtöbb napján mindenféle húst, sajtot, tojást, halat és bort kerülnek, alapvetően vegetáriánus étrendet tartanak. Ugyanakkor nem esnek túlzásokba: ha valamilyen oknál fogva húst fogyasztanak, nem érzik úgy, hogy az örök kárhozat várna rájuk. A böjt célja az, hogy megpróbálják jelképesen újraélni azt az éhséget, mellyel az egykori emberek lelke éhezett az üdvözítőre. Evés, ivás és bulizás helyett az adventi időszakban imával táplálják a lelket, keresik a közösséget a hittestvérekkel, és törekednek közelebb kerülni Istenhez. A személyes problémákkal küzdők számára lelki fellendülést hozhat ez az időszak, segítve a kilábalást a nehézségekből. Megtapasztalva az éhséget az ember felkészül annak az örömnek a befogadására, amit karácsony napja jelent. Karácsony lesz az öröm időszaka, és az ember ezt akkor éli át igazán, ha felkészült rá. A keleti egyházban az ünneplésnek is megadják a maga idejét: szenteste után 10 napig ünnepelnek.
A karácsonyi böjt segít megszelídíteni a világi étvágyat egy olyan időszakban, mely sokfrontos támadást indít az étvágy felkeltésére. Olyan gyakorlat ez, melynek során a test képessé válik arra, hogy meghaladja önmagát, és ne az ösztönei határozzák meg. Az egyház a böjtnek elsősorban spirituális értelmet tulajdonít, mely képessé tesz arra, hogy létezésünk spirituális dimenzióját meglássuk, megtanít arra, hogy fizikai korlátai ellenére az ember lélek is, mely a nehéz időszakokban élteti.
Az önmegtartóztatással párhuzamosan nemcsak többet imádkoznak, hanem többet is jótékonykodnak. Pénzt adományoznak a nyomorban, nélkülözésben élők helyzetének enyhítésére. Ezzel ellensúlyozza a böjt azt a késztetést, hogy az ember karácsony idején túlköltekezzen, dőzsöljön. A hívek így spirituális kapcsolatba kerülnek a nélkülözőkkel, jótékonyan oldva a személyes kifosztottság érzését, ami olyan gyakran jelentkezik ebben a kultúrában. A jótékonykodás helyreállítja a kapcsolatot az emberiséggel. Emlékezteti a híveket Jézus főparancsára, hogy szeressék egymást. Az élet több mint a javak fogyasztása. A hívő embernek ez is segítségére van abban, hogy kizökkenjen a mindennapok megszokott kerékvágásából, és a spiritualitást tegye a főhelyre.
Ha az ember ragaszkodik a böjthöz, az éhség egy formáját fogja megtapasztalni. Ünnepi érzések járják át. Nem érzi, hogy az étel lehúzza, elnehezíti, sokkal jobban tudja magát és étvágyát kontrollálni. Az ima és a jócselekedet közelebb hozza az Istenhez. Sokkal nagyobb lesz benne a szeretet és az együttérzés.
A hívek felkészülnek a karácsony igazi örömére. A böjt vége felé az ember úgy érzi, megvalósított valami nehezet. Karácsonykor megtöri a böjtöt, vége lesz a sötét időszaknak, és eljön az ünneplés fényessége. Az ünnep még édesebb, mert megelőzte az ínséges időszak. Miután az ember elvégezte dolgát, táplálta a lelkét, már készen áll arra, hogy megengedje magának az Isten-áldotta ételt, italt, anyagi javakat, a családot, barátokat, kellemes együttlétet. Hisszük, hogy az Isten azt akarja, hogy örvendezzünk. Még azok is, akik magányosak és szegények, ilyenkor lélekben gazdagon megtelnek; megláthatják az utat egy megelégedettebb élet felé, vagy a fájdalmaik gyógyulása felé észrevéve az apró dolgokban is ott rejlő örömet. A böjt kemény munkával megalapozza a befogadást, a karácsony öröme lélekben megemelte az embert.
A keresztények a fát csak szentestén állítják fel, és sokkal tovább tartják meg feldíszített állapotában. Mivel a hívek az advent folyamán hosszú időt szenteltek annak, hogy élőbb kapcsolatot alakítsanak ki az Istennel és embertársaikkal, ezek a kapcsolatok élők maradnak, és megtartó erővel bírnak még akkor is, amikor az ajándékok újdonságának varázsa megkopik, a család és barátok pedig már régen hazamentek.
Ahogyan egy kisded a jászolban reményt tudott adni a világnak, a keresztények is arra hivatottak, hogy Krisztus nyomdokain haladjanak, és a világ világossága legyenek. Senki sem mondhatja, hogy ehhez túl tökéletlen vagy túlságosan átlagos volna: minden egyes személy arra hivatottl, hogy jót tegyen a világban.

Az írás Lisa C. DeLuca cikke nyomán készült, fordította Kiss Erzsébet.
Fotomontázs: Nagyváradi Egyházmegye
(Magyar Kurír)

2013. december 1., vasárnap

Böjte Csaba atya adventi üzenete

Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk elé. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap.

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg.

Csak le ne borulj sírva előttünk Istenünk!

Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az álnokok között. Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatúrából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait?

Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok?

Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan.

A föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás vagy vér a vérünkből, vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból.

Testvérem lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt? Lassan, de biztosan hajtsuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te kérted Istenünk a teremtés hajnalán még a bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az élet.

A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz előtte mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülőt, jachtot - de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát?

Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk elpusztítója.

Itt állsz Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal.

Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel, Csaba testvér

2013. november 29., péntek

Békés Adventet

Adventi koszorú Te kicsi adventi koszorú
Gyújts a szívbe fényt, mely szomorú
E szent időben te légy a fény
Bűnösnek a megváltó remény

Még csak egyetlenegy gyertyád ég
Hogy ne féljünk arra épp elég
Veled együtt nagy csodát várunk
Amíg a puha havon járunk

Egy hét eltelt, két gyertyád lángol
Égi dal szól valahol távol Idő röpül,
még egy hét elszállt
Koszorúd már három fénnyé vált

Csend némaság van körülötted
Üdvösség hője leng fölötted
Lágy dallam hangjai az égen
Eljön az, kit vártunk régen

Míg várunk imádkozzunk csendben
Bánjuk bűneink az adventben
Fényed most ragyog mindenkinek
Égő lángja a sötétségnek

A negyedik gyertyád is kigyúlt
A várakozás végre elmúlt
Hírül hoztad lángjaiddal azt
Kisded született, békét áraszt... (Dobos Éva)

2013. november 28., csütörtök

KARÁCSONYVÁRÁS

2 A karácsony  egy  keresztény  ünnep  amelyen Jézus Krisztus születésére emlé-kezünk. Assisi Szent Ferenc  az ünnepek ünnepének tartotta a karácsony ünne-pét. A betlehemi történet a Bibliában található, az Új Testamentum két könyvé-ben,a Máté és Lukács evangéliumaiban. Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény ünnep, sok nem-keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként.  A modern és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a különböző mintázatú üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például karácsonyfa  állítás, karácsonyi égők, girlandok, fagyöngyök és krisztustövisek elhelyezése, díszítése. A karácsonyt minden év  december 25-én tartják világszerte, habár sokan nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Ez a keresztény ünnep az el- ső nikaiai (niceai ) zsinat - melyet I. Konstantin római császár hívott össze 325-ben - határozata értelmében Jézus Krisztus földi születésének emlék-napja : az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.
3 A karácsony ünnepe egyértelműen a » Téli Napforduló-hoz köthető
A karácsony ünnepe egyértelműen a » Téli Napforduló-hoz köthető. Olyan globális ünnep, amely noha más-más mitologikus háttérrel és legendával, de minden egyes vallásban megjelenik valamilyen formában, mint a "fény megszületésének" ünnepe. A téli időszakban egyre csak rövidülnek nappalok, a növekvő sötétség ekkor szűnik meg. Ettől a pillanattól kezdve fordul át a Föld a mozgáspályáján és lesznek a nap-palok újra hosszabbak és hosszabbak. A téli napfordulókor "tér vissza" és "száll le" az isteni fény (lux divina) a Földre. Ezt a fényszületést szimbolizálja a karácsonyfa, amely mint világfa és világtengely (axis mundi) a föld szférájából az ég szférájába emelkedik amolyan létraként, hogy összekösse az eget és a földet. A karácsonyfa csúcsdísze, a karácsonyi csillag valójában a világ tengelye csúcsán megtalálható égi sarkcsillag (polaris) szimbóluma, amely a változatlan, mozgás nélküli, örök isteni fény, az Egy Isten sugárzó kifejeződése. A karácsonyfadíszek pe-dig a sürgő-forgó csillagok és bolygóvilágok megannyi színes, sokféle manifesztumai. A színes fények és girlandok a magasabbrendű csillag-galaxisok között áramló energiák leképeződései, melyek spirálisan futnak végig a fán, összekötve az égi sarkcsillagot a földdel. Kevesen tudjuk, honnan ered az ünnep elnevezése: a magyar karácsony szó szláv eredetű és a keleti keresztény egyház szláv nyelvéből kerülhetett a nyelvünkbe.
5 Az Advent a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, jelentése eljövetel, megérkezés.
Az ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lel-ki készülődés ideje. Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti ne-gyedik vasárnappal kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven napig böjtölt a pusztá-ban), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 hét-re rövidítette.
7 Egykor az adventi időszak a böjt ideje is volt, egyes helyeken kisböjtnek is nevezték (szemben a húsvét előtti nagyböjttel). A böjtölés hagyománya a XX. Század közepén eltűnt, azonban addigra már az adventet az adventi koszorú és a gyertyák jelképezték. A koszorú-készítés előzménye: egy luteránus német lelkipásztor indította el 1868-ban, amikor is egy berlini árvaházban a karácsonyt már türelmetlenül váró gyerekek számára egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, amelyek közül minden nap újat gyújtott meg. A XIX. században német, majd osztrák területeken fenyőkoszorúra kezdték tenni a 24 gyertyát innen alakult ki a Magyarországon is átvett szokás. Később a gyertyák száma 4 lett. Ha a gyertyákkal a hitbéli hagyománynak szeretnénk megfelelni, a koszo-rúra három lila és egy rózsaszín gyertyát állítsunk. A lila szín a katolikus jelképiségben a bűnbánat és a megtérés színe. Az első, a második és a negyedik vasárnapon gyújtunk lila gyertyát, míg a harmadik, a Gaudete vasárnapon rózsaszínt, amely a közelgő ünnep fölötti örömöt jelenti. A mindig újabb meggyújtott gyertya a karácsony közeledtével egyre növekvő fényt és reménységet is jelképezi.
10 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal felele-venített kedves emlékek maradtak. A karácsony azonban sokaknak ma is a legmeghittebb, szent ünnep, amely nem lehet teljes a templomi szertartások és szokások nélkül. Az adventi időszak jeles napjai voltak András, Borbála, Miklós és Luca napja. A legismertebbek talán a Miklós és Luca napjához kapcsolódó szokások: A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus  vallású vidékeken  Szent Miklósnak, a Lycia római provinciában fekvő Myra püspökének népies alakja. Szent Miklós a keleti egyház, máig a legtiszteltebb szentje. Krisztus után szüle-tett 245-ben, Patara városában egy gazdag család gyerekeként. A Mikulás valójában szent Miklós püspök  volt, egy igazi szakállas öregember, aki életét a jócselekedeteknek szánta.  Nem fehérprémes bundában, hanem vörös palástban járta csendben a várost, s adakozott a szegényeknek kinek mire volt szüksége. Sokan nem is tudjuk már, honnan ered a Mikulás. Felnőtt fejjel már csak arra emlékszünk, milyen érzés volt várni rá, majd örömmel meglesni, mit tett a nagy gonddal kifényesített csizmánkba.
12 December 13: Luca napja: ezen a napon Szent Lucára emlékezünk, aki egy előkelő szicíliai csa-ládban nevelkedett. A kereszténység nem tartja fontosnak, Szent Luca már csak a legendákban él. A hiedelem szerint Szent Luca átalakult boszorkánnyá, akiknek elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítottak, az ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a seprűt keresztbe rakták. Luca napján egykor számos szokás volt divatban, sokuk azt a célt szolgálta, hogy segítségével meg lehessen jövendölni a következő évi termést vagy időjárást. A meteorológusok korá-ban ennél megbízhatóbb módszerek állnak rendelkezésünkre, de sok olyan Luca-napi babona létezik, amely még ma is vicces, és jó lehetőséget ad a közös játékra egy hideg napon. Nézzük milyen babonákat eleveníthetünk fel a családban december 13-án, kissé modernebb formára igazítva:
13 Luca-szék készítés: Ezen a napon kezd-ték el faragni, úgy, hogy minden nap csak egyetlen mű-veletet szabadott rajta elvégezni, de karácsony szent-estére készen kel-lett lennie. Luca-pogácsa: melybe el kell rejteni egy pénzdarabot, és aki ráharap, az szerencsés lesz. Gombócfőzés: ki lesz a párom? Luca-naptár: a jövő év hónapjaiban olyan időjárás lesz, ami a Luca-napot követő napokban érezhető. Luca-cédulák készítése: majd 13 nap múlva (karácsonykor) a maradék cédu-la tartalmazza a jövendőbeli nevét. Luca-búza: Ebből lehet következtetni a jövő évi termésre.
14 Szentcsaládjárás Ebben a népszokásban páratlan számú család vesz részt
Szentcsaládjárás Ebben a népszokásban páratlan számú család vesz részt. Egy szentképet vagy egy kisebb betlehemet visznek egymáshoz, minden nap változtatják a helyszínt. Ez az adventi időszakban gyakorolt népszokás, viszonylag új keletű, a 20. század elejétől kezdett elterjedni .Vannak a betlehemezéssel rokonítható szöveges elemei is.
15 December 24-én, Ádám-Éva napján adták elő az ún
December 24-én, Ádám-Éva napján adták elő az ún. paradicsomjátékot, amelyben a bűnbeesés történetét jelenítették meg. Ezen a napon szigorú böjtöt tartottak.. VI. Pál pápa 1966-ban a böjti fegyelmet rendező konstitúciójával a böjtöt megszüntette. Régebben azonban az öregek ezt a böjti napot nagy körültekintéssel, szigorúan tar-tották: egész nap són, kenyéren és vízen éltek. Még este, a karácsonyi asztalra is csak növényi eredetű táplálék került. Eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül  (böjtös bab-leves), végül mákos guba volt, de újabban  hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalra. December 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy karácsonyi vacsora. A család, eset-leg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bennsőséges családi együttlét általában 24-e estéje  (szent-este), míg a nyugat-európai országokban többnyire 25-e.
16 Karácsonyi asztal régen és ma
17 Karácsonyi népszokás, a betlehemezés, Jézus születésének történetét bemutató egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal járnak házról házra. Szent énekekkel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit.
18 A karácsonyfa az örökkévalóság jelképe A karácsony elképzelhetetlen karácsonyfa nélkül, amely Isten azon ajándékozó szeretetének a szimbóluma, mellyel az embert visszafogadja a kegyelmébe . „A karácsonyfa az élet fája, mely a Paradicsom közepén a jó és a rossz tudásának fája mellett állt (Ter. 2,9 ), s melyet a bűnbeesés után tüzes kard és kerubok zár-tak el az ember elől (Ter. 3,24)” – olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. A fenyő örökzöldje az örökkévalóságra, háromszög formája a szentháromságra, ágai pedig a keresztre intenek. Ez a legszebb ünnepi szimbólum amely, bármely hihetetlen, alig 400 éve jelent meg a keresztény világban. Mai változata Németországból származik. Feltehe-tően Luther Márton, a protestáns vallásreformer állított először karácsonyfát. A XVII. Századra a német evangélikusok körébe a karácsonyfa már jórészt tradí-cióvá vált. Magyarországon a XIX. Század második felében vált igazán hagyománnyá fe-nyőfát díszíteni. Hazánkban az első óvoda megalapítója, Brunszvik Teréz állított először karácsonyfát 1824-ben.
19 A Karácsonyfa legendája
szerint Luther Márton a téli erdőben sé-tált és gyönyörködött a csodaszép fe-nyőkben, annyira megragadta a nagy vallástudóst a látvány, hogy hazatérve el akarta mesélni, amit látott. Aztán gondolt egyet, inkább bevitt a szobába egy fenyőfát és csillogó gyertyákkal díszítette fel. Így vált a karácsonyfa az év legszebb keresztény ünnepének jelképévé. Régebben a fenyőfát mézeskalács figu-rákkal, piros almával, ezüst, aranypa-pírba csomagolt dióval díszítették. Ma már ezernyi dísz, szaloncukor ékesíti a XXI. század ”karácsonyi fáját”, változ-nak az ünnepi szokások, de a kará-csonyfa jelzi és élteti az ünnepet.
21 Betlehem-állítás és betlehemi játékok 1223 óta:
Az első betlehemet Szent Ferenc állította fel az olaszországi Umbria tarto-mányában lévő Greccióban. Többek között Celanói Tamástól tudjuk, hogy Boldogságos Ferenc ban megkérte egy földbirtokos barátját, hogy Greccióban rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és ökröt, értesítse a pásztorokat, és „alkalmi színészekkel” felele-venítették a szent éjszaka eseményeit. A fáklyákkal messze földről érkező zarándokok egyike Ferenc gyönyörű beszéde után azt észlelte, hogy a jászolba fektetett baba megelevenedik, az istengyermek valóban ott van az imádkozó sokaság között. Nemcsak a betlehem-állítás, hanem a születés-történet élő emberekkel való eljátszatása is Szent Ferenc nevéhez fűződik: így akarta hallgatói számára még szemléletesebbé tenni a történelmi ese-ményt, amelyet egyben az ünnepek ünnepének is tekintett . Az első betle-hem-állításról részletes leírás is létezik a ferences krónikákban. Greccio zarándokhellyé vált, pápai kiváltságot kapott,   miszerint az év bár-mely szakában lehet itt karácsonyi szentmisét bemutatni.
23 A szent mise: Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvé-tel (24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). Nagy Szent Gergely, a középkor egyik  legnagyobb  hatású  pápája által  bevezetett  szokást követve  december 24-én éjjel valameny-nyi  katolikus  templomban  szentmisét  tartanak  emlékezve  Jézus születésére. Az adventi várakozás után a karácsonyi ünneplés a szentesté-vel, karácsony vigíliájával kezdődik. A hívő emberek  évszázadok óta  virrasztottak, böjtöltek és imád- koztak  ezen  az estén,  s csak  az  éjjeli  mise  után  fogyasztot-ták el az ünnepi vacsorát.
25 Az ajándékozásnak központi helye van a karácsonyi szokások között: régen az ajándék apró, minimális anyagi értéket képviselő dolog volt, például valami a természet kincseiből, gyümölcs, vagy saját kézzel készített tárgy. „Az ajándékban a megajándékozott a mennyország egy darabkáját kapta, ez volt az öröme is az ajándéknak” – számol be a Magyar Katolikus Lexikon. A rég i öregek példaként szolgálhatnak abban, hogy a karácsony tényleges ér-tékét meglássuk. A lényeg nem az ajándékozás, hanem az együttlét, és az emberi kapcsolatok kiteljesedése. Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napke-leti Bölcsek  történetére vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. A Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak természetesen különbségek az egyes országok  között: így például Angliában  a Santa Claus néven ismert Karácsony Apó , míg más országokban a Mikulás, a Jézuska, egy öreganyó, manó vagy akár az angyal-kák azok, akik a meglepetéseket odacsempészik a karácsonyfa alá. Olaszországban a hagyomány szerint egy jóságos boszorkány, Strega Befána az ajándékosztó, az orosz gyermekekhez Bábuska érkezik,Spanyolországban, Mexikóban, Puerto Ricóban és Dél-Amerikában, a három királyok jönnek, míg Németországban az úgynevezett Knecht Ruprecht, Krampus, vagy Swarzer Péter  látogatását várják aki hátán zsákot hoz, kezében pedig virgácsot tart. Ausztriában és Svájcban a Christkindl, vagy a gyermek Jézus érke- zik az ajándékokkal. .
26 Összeállította az interneten található anyagokból Tóth Ildikó 2013.
Zene: Libera - Silent Night

2013. október 27., vasárnap

Krisztus Király ünnepe

"Krisztusról mint királyról a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az egyházi év végén előremutat a történelem végső, nagy napja felé, mikor mint Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket" – írta az ünnepről Somfai Elemér.
Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa vezette be 1925. december 11-én Quas Primas című enciklikájában. A pápa elhatározásának háttere, hogy ebben az időben erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit és ezt a Krisztustól és az egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte.
Eredetileg a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap tartották. Krisztus Király ünnepe a II. Vatikáni Zsinat után, 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. A mai ünnepen a megelőző évközi vasárnapoktól eltérően, zöld helyett fehér ruhában miséznek a papok.
Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja. Az utolsó ítéletre jövő királyt ünnepeljük, aki által részesülünk a szeretet végső győzelmében.
„Hiszek Jézus szentséges szívében/ És mindent átölelő nagy szeretetében./ Hiszek a lelkeknek szent közösségében,/ Hiszek a szeretet végső győzelmében.” vallotta Prohászka Ottokár püspök. Krisztus egyetemes uralma szeretetben áll fenn – hirdeti Szent Pál apostol is. Szeretetből teremtette a világot. Szeretetből testesült meg. Szeretetből halt meg és támadt fel. Uralmáról gyönyörűen hirdeti az ünnepi prefáció: „Regnum veritatis et vitae” az igazság és az élet uralma, „Regnum sanctitatis et gratiae” a szentség és a kegyelem uralma, ”Regnum amoris, iustitiae et pacis” a szeretet, az igazságosság és a béke uralma!
A szentmisében ma arra emlékezünk, hogy miután Jézus önmagát teljesen kiüresítve jött el közénk, az idők végén dicsőségben és fényben, Királyként érkezik az ítéletre.
Krisztus királysága más mint a földi hatalomé, mert országa nem e-világból való. Éppen ezért Ő nem hatalommal igáz le, hanem szeretetével vonz magához sokakat. Krisztus a szolgálat királya: szolgákat nem akart, szolgálni Ő akart. Krisztus az egyszerűség királya: hintója sosem volt, mindig csak gyalogolt. Krisztus a szeretet, a szívek királya: Mindenkit szeretett, senkit meg nem vetett.
„Hallgasd a csend szavát./ Meghallod hívását./ Ő soha nem hagy el,/ Szólj csak, és átölel./ Tán észre sem veszed,/ Úgy fogja két kezed.”

Higgyünk Isten szavában és ígéretében, higgyünk a szeretet végső győzelmében hiszen: Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol. Krisztus minden rossztól megoltalmazza övéit, mert Ő ilyen király!

Krisztus Király vasárnapján véget ér a hit éve